voor meer informatie
015 24 10 19 015 24 10 19

Algemene voorwaarden bij aankoop en bestelling

De Algemene Voorwaarden in Heist-op-den-Berg van Wyns NV werden opgesteld ter bescherming van u als klant en van ons als leverancier. Lees ze gerust door en stel uw vragen indien nodig.

WYNS nv.  
Algemene verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

Art. 1 Al onze overeenkomsten worden beheerst door de hiernavolgende algemene verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. Zij maken derhalve integrerend deel uit van onze overeenkomsten. De klant kan in geen geval de eventueel eigen algemene voorwaarden tegen de onze inbrengen.

Art. 2 Onze vertegenwoordigers en handelsafgevaardigden zijn slechts tussenpersonen en derhalve niet bevoegd om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden. Zij zijn behoudens bijzondere machtiging niet bevoegd om betalingen en/of voorschotten te ontvangen.

Art. 3 Al onze offertes, hetzij mondeling, schriftelijk, per fax en/of per e-mail, worden zonder verbintenis onzerzijds opgemaakt. De geldigheidsduur van al onze offertes is steeds maximaal 1 maand na datum van de offerte, tenzij anders bepaald. Een overeenkomst (bestelling) kan tot stand komen hetzij mondeling per telefoon en/of schriftelijk en na aanvaarding van onzentwege.

Art. 4 De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn slechts richtgevend en houden derhalve geen verbintenis onzerzijds in. De klant mag geen goederen weigeren omdat zij buiten de vermelde leveringstermijn toekomen. Vertragingen bij leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot boetes en/of schadevergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Alle leveringen geschieden steeds voor rekening en op risico van de koper. De vervoerskosten zijn ook steeds voor rekening van de koper.

Art. 5 De klant dient bij ontvangst van de goederen steeds een leveringsbon te ondertekenen ter goedkeuring en aanvaarding van de geleverde goederen, zowel qua kwaliteit, hoeveelheid en de staat van de goederen. Indien de geleverde goederen om eender welke reden niet aanvaardbaar zouden zijn, dient de klant ons binnen de 8 dagen na de leveringsdatum schriftelijk klacht te doen toekomen met duidelijke vermelding van de gebreken. Alle klachten die na deze termijn toekomen zijn onontvankelijk. Nota 1: bij rechtstreekse leveringen op werven in opdracht van de klant, dient steeds een bevoegd persoon aanwezig te zijn om de goederen mee te lossen en in ontvangst te nemen, ten einde de nodige controles qua kwaliteit, hoeveelheid en staat te kunnen uitvoeren. Indien er geen bevoegd persoon aanwezig is, worden de materialen geleverd (gelost) op risico van de koper en wordt derhalve elke verantwoordelijkheid, wat betreft kwaliteit, hoeveelheid en staat van de goederen, afgewezen. Nota 2: indien de hoeveelheden vermeld op de leveringsbon niet overeenstemmen met de werkelijke hoeveelheden, zal de klant de leveringsbon manueel kunnen aanpassen en zullen, indien nodig, eventuele tekorten zo vlug mogelijk nageleverd worden. Nota 3: indien de klant niet akkoord kan gaan met de geleverde kwaliteit en/of staat van de goederen, zal de klant ons onmiddellijk, binnen de 24 uren, op de hoogte stellen en zal er van onzentwege een vertegenwoordiger binnen de 48 uren ter plaatse komen om controle uit te voeren en eventueel een voor beide partijen gunstige oplossing voorstellen of de goederen, bij ernstige gebreken, omwisselen, waarbij de vervoerskosten voor ons zijn. Bij klachten i.v.m. de geleverde kwaliteit en/of staat van de goederen, mogen de materialen geenszins verwerkt of verder gebruikt worden, als dit toch gebeurt, vervallen voor ons alle verantwoordelijkheden en worden alle klachten verder niet meer aanvaard.

Art. 6 Grondstoffouten of verborgen gebreken evenals fouten van welke aard dan ook die na verzending worden geconstateerd, houden voor ons enkel de verplichting in, de door ons als gebrekkig aanvaarde goederen zonder meer te vervangen en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van alle kosten, vergoedingen en/of schadeloosstellingen van enige aard. Eventuele terugzending van goederen kan enkel mits onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan personen of goederen van de klant volledig af, zelfs indien deze ontstond door opzet of grove fout van ons personeel.

Art. 7 Levering van zelfdovend materiaal (SE-kwaliteit): gelet op de karakteristieke eigenschappen (zelfdovendheid) die zich slechts uiten na 4 weken, mogen deze materialen pas geplaatst en/of verwerkt worden één maand na levering. Op alle afmetingen van alle materialen dewelke wij zelf verwerken is er een tolerantie van +/- 4 mm.

Art. 8 Oorlog, staking, epidemie, vervoersonderbreking, grondstoffenschaarste, machine- en werktuigenbreuk, belemmeringen voortvloeiend uit overheidsmaatregelen inzake vervoer, wisselkoersen of interne economische regelingen, ongevallen en andere oorzaken, die de bedrijvigheid van onze firma geheel of gedeeltelijk doen staken, alsmede alle andere toevallige oorzaken of gevallen van overmacht, wettigen van rechtswege het schorsen van de lopende overeenkomst(en) dan wel de laattijdige uitvoering ervan, zonder dat hier enige vergoeding of schadeloosstelling eisbaar is door de klant. Tijdens de duur van elk geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst(en) geschorst en wordt de leveringstermijn met een even lange periode verlengd. De klant kan in geen geval een vertraagde levering doen gelden als reden om een bestelling te annuleren of om goederen te weigeren in ontvangst te nemen.

Art. 9 Alle eventuele kosten i.v.m. belastingen, douanerechten, wisselkoersen (vreemde valuta) en/of vervoerskosten worden aan de overeengekomen verkoopprijs toegevoegd. Wij behouden tevens steeds het recht, gelet op de prijsschommelingen op de grondstoffenmarkt en eventuele wisselkoersen, onze prijslijsten aan te passen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Art. 10 Betalingsvoorwaarden: a) Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, zijn al onze rekeningen (facturen) contant betaalbaar te Heist-op-den-Berg na ontvangst van de rekening. Het ontbreken van betaling van een rekening op de vervaldag houdt de onmiddellijke eisbaarheid in van alle andere rekeningen. Tevens behouden wij het recht contante betaling te eisen VOOR productie en levering van eventuele nieuwe bestellingen (overeenkomsten) en/of deelleveringen, ongeacht de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst. b) Bij vertraging en/of niet-betaling van een rekening op de vervaldatum zal de schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 15% per jaar, met een minimum van 75,00 € ten titel van conventionele schadevergoeding. c) Ingeval van faling of concordaat van de klant zijn wij gerechtigd de goederen, zonder voorafgaande waarschuwing terug te halen.

Art. 11 De geleverde goederen worden pas eigendom van de klant nadat de rekening, vermeerderd met eventuele kosten, rente en schadevergoedingen, werd voldaan. Tot de betaling van de rekening kan de klant dus op geen enkele wijze beschikken, in pand geven aan derden of in eigendom overdragen aan derden van de geleverde goederen. Bij éénzijdige contractbreuk van de klant, dient 25% van het verschuldigde bedrag te worden betaald aan ons.

Art. 12 Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen of de Heer Vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg bevoegd.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken